اخذ کد اقتصادی شرکتی

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مالیاتی حقوقی

1.کپی از کلیه مدارک شرکت

2.کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران شرکت

3.گواهی امضا دارندگان حق امضا مجاز شرکت

4.فیش تلفن آدرس دفتر مرکزی شرکت که کدپستی آن با مدارک ثبت شرکت یکی باشد.

5.اجاره نامه بنگاهی کدرهگیری دار و هولوگرام دار باشد.

6.مهر شرکت

7.امضا فرمهای تشکیل پرونده

8.وکالتنامه محضری در زمینه انجام کلیه امور مالیاتی از قبیل تشکیل پرونده و دریافت کد اقتصادی

Comments are closed