امور مالیاتی – حسابداری

1221.تهیه اظهارنامه مالیاتی (فصلی-سالی)

2.صورت معاملات فصلی

3.تهیه گزارش مالی

4.حسابرسی

Comments are closed