مالیات اتباع خارجی در ایران


مطابق بررسی های انجام شده و جمع آوری منابع مختلف حقوق و مزایای شغلی اتباع خارجی که در ایران مشغول به فعالیت می باشند، محدود به حقوق ثابت و مستمری نبوده، بلکه مانند هموطنان داخلی حقوق دریافتی آنها شامل آیتم های: حقوق پایه، حق سمت، پاداش های ماهانه و سالانه، درصد فروش، حق فوق العاده مبنی بر انجام خدمت در خارج از کشور، حق استفاده از اتومبیل های اختصاصی و شخصی و مسکن، مزایای نقدی، هزینه شهریه اتباع خارجی و فرزندان آنها، امتیاز خرید سهم، هزینه ماموریت شغلی، و همچنین مزایایی که با عناوین دیگری پرداخت می گردد، باشد.

مالیات اتباع خارجی در ایران:
اتباع خارجی که در ایران شاغل هستند می بایست نسبت به جمع کل حقوق و مزایای دریافتی از کارفرماهای ایرانی و خارجی یا اینکه کارفرما مقیم خارج از کشور یا کارفرما فاقد شعبه یا نمایندگی در ایران باشد، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات بر حقوق می باشند.

کافرمایان و پرداخت کنندگان حقوق به اتباع خارجی مکلف به کسر مالیات از حقوق پرداخت شده و همچنین اعلام فهرست مشخصات و نشانی دریافت کنندگان حقوق و مبلغ آن به حوزه های مالیاتی بصورت ماهانه می باشد. مالیات بر حقوق دریافتی کلیه اتباع خارجی که در ایران دارای شغل می باشند، می بایست بر اساس ماده 273 انجام شود. اتباع خارجی شاغل که در ایران حقوق دریافت می کنند

از لحاظ منابع پرداخت مالیات به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول: پرداخت کنندگان حقوق، وزارتخانه ها، شهرداری ها، شرکت ها و موسسات دولتی، قوای قضائیه یا مقننه، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها.

دسته دوم: پرداخت کنندگان حقوق سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، که ایرانی یا غیر ایرانی باشند. همچنین می بایست توجه شود که برای اطمینان از مشخصات پرداخت کننده حقوق، اسناد و مدارک ورودی اتباع خارجی به کشور و همچنین پروانه های اشتغال آنها مورد توجه قرار گیرد

جهت محاسبه مالیات اتباع خارجی باید مبانی و اصول زیر رعایت شود:

در صورتی که پرداخت کننده حقوق از اشخاص حقوقی و نهاد های دولتی باشد، می بایست بر اساس ماده 85 اصول و قواعد مالیاتی عمل کرده و هیچ گونه مستندی مبنی بر عدم صحت ارقام در فرم های تحویلی موجود نباشد.
هر گاه پرداخت کننده حقوق از اشخاص حقیقی و ایرانی باشد، باید بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی، اسناد و مدارک رسمی و معتبر تخصیص یابد.
به منظور جلوگیری از پرداخت مالیات مضاعف توسط کارکنان و شاغلین اتباع خارجی، کارفرمایان می بایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا گواهی پرداخت مالیات حقوق شامل اطلاعات حقوق و مزایا و مالیات پرداختی اشخاص به تائید مقامات وزارت خارجه رسیده و با ارائه قبض پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور از پرداخت مالیات مضاعف جلوگیری شود.

بیمه اتباع خارجی در ایران:
سازمان تامین اجتماعی، سازمانی دارای شخصیت حقوقی، استقلال مالی و یک نهاد غیر دولتی است که دارایی ها و سرمایه های آن متعلق با اقشار تحت پوشش در نسل های متوالی می باشد. این سازمان برابر استانداردهای مشخص شده ای از سوی سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی دارای تعهداتی می باشد. این سازمان یک سازمان بیمه گر اجتماعی است که ماموریت اصلی آن پوشش گروه های مزد بگیر و صاحبان مشاغل آزاد است.

لیه اتباع خارجی که بصورت قانونی در ایران اشتغال به کار دارند، مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند مگر اینکه یکی از موارد زیر برقرار باشد:

چنانچه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کشور مطبوع اتباع خارجی موافقت نامه تامین اجتماعی منعقد نشده باشد.
در صورتی که طبق گواهی دولت تبعه خارجی در مدت اشتغال خود در ایران در خصوص هر یک از موارد بیماری، بارداری، قرامت دستمزد، بازنشستگی و فوت در کشور خود بیمه شده و از مزایای بیمه ای آن کشور استفاده نموده باشد.
تبصره بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد اینست که حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به سازمان بین المللی کار 3 درصد حقوق و دستمزد ماهیانه بوده و از الزامات بند 2 فوق مستثنی می باشد. اتباع خارجی شاغل در کارگاه های تحت پوشش قانون تامین اجتماعی مشمول قانون بیکاری نمی باشند.

مشمولین اتباع خارجی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باید طبق قوانین و مقررات سازمان بیمه تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه و قوانین کار قرار گیرند.

حوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی:
برای هماهنگ کردن و ایجاد نظم در محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و همچنین در زمان عقد قرارداد، دستگاه های ذیربط تعدادی قانون برای هزینه های غیرقابل پیش بینی و استفاده از ارز برای اتباع، را در نظر گرفته اند، که عبارتند از:

محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی به موجب ماده 26 قانون، وصول بعضی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و اصلاحات بعدی آن و قانون مالیات های مستقیم بر مبنای مبالغی خواهد بود که در قراردادهای مربوط تعیین شده یا می شود و توسط کارفرما تایید و به حوزه مالیاتی و وزارت کار و اموراجتماعی منعکس خواهد شد.

تبصره: زمانی که در قراردادهای مربوطه، حقوق و مزایای اتباع خارجی به تفکیک مشخص نشده باشد، محاسبه برای وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی بطور یکسان، به توصیه وزارتخانه های گفته شده و به تایید هیأت وزیران می رسد.

قوانین استفاده از ارز برای تعیین و محاسبه مالیات، چنانچه مبلغی که در زمان عقد قرارداد با رعایت قوانین و مقررات معیار قرار گرفته شود، و کارفرما برای پروژه مورد قرارداد با رعایت قوانین و مقررات، ارز ریالی را به قیمت دیگری نزد شبکه بانکی واریز کند، در این صورت نرخ جدید معتبر نمی باشد.

کارفرمایان می توانند در زمان عقد قرارداد با پیمانکار خارجی، این شرط را بگذارند که در زمان پرداخت به پیمانکار، مالیات متعلق به او را با رعایت قانون و مقررات اخذ کند و معادل آن را به حساب پیمانکار منظور نماید.

کارفرما می تواند در زمان عقد قرارداد با پیمانکار خارجی، برای محاسبه مالیات، حق بیمه و سایر حقوق دولتی که در زمان عقد قرارداد قابل پیش بینی نیست و بعد از انعقاد قرار داد به موجب قانون وجود می آید، یکی از راه های زیر را پیش بینی کند:

در صورتیکه قرارداد به نرخ ثابت باشد، حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی افزوده شده به عهده کارفرما می باشد.

چنانچه قرارداد به نرخ ثابت نباشد، حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی افزوده شده در زمان تعدیل مبلغ قرارداد اعمال می شود.

هنگامی که با رعایت موارد گفته شده، اگر پرداخت مالیات به وسیله کارفرما تعهد یا پرداخت شود، ممنوعیت خروج اتباع خارجی برای بدهی مالیات مربوط به قرارداد منتفی می باشد.

سخن پایانی:

در پایان باید اشاره کرد که چنانچه اتباع خارجی بصورت قانونی در ایران مشغول به کار باشند، مشمول قانون تامین اجتماعی نیز می شوند و صاحبان مشاغل آنها باید برای آنها مانند کارگران ایرانی، حق بیمه آنها را پرداخت کنند. این اتباع نه تنها شامل حقوق و مزایای بیمه تامین اجتماعی می شوند، بلکه به حقوق و درآمد آنها نیز مالیات تعلق می گیرد، و کارفرما باید قبل از پرداخت حقوق اتباع درصد مالیات را از درآمد آنها کسر کند و مابقی را به وی پرداخت کند.

در ضمن این شرایط در صورتی اعمال می شوند که اتباع خارجی به صورت قانونی در ایران مشغول به کار باشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *