ارائه خدمات مالیاتی-حسابداری

خدمات امور مالیاتی – حسابداری

جهت کسب اطلاعات و دریافت وقت مشاوره با شرکت تماس حاصل فرمایید.

امور مالیاتی – حسابداری

خدمات امور مالیاتی – حسابداری

خدماتی که آپادانا در امور مالیاتی – حسابداری ارائه می‌دهد

  • تهیه اظهارنامه مالیاتی (فصلی-سالی)
  • صورت معاملات فصلی
  • تهیه گزارش مالی
  • حسابرسی

ارتباط با آپادانا