ارزش افزوده چیست؟

111

مالیات ارزش افزوده مالیاتی میباشد از زمان تولید و واردات کالا طرفین خریدار و فروشنده فقط مابه التفاوت مبلغ خرید و فروش را میپردازند و در نهایت این مالیات فقط از مصرف کننده گرفته میشود. و مبلغ ارزش افزوده هر سال برای سال بعد مشخص میشود

Comments are closed