اظهارنامه فصلی

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در هر دوره سه ماهه مبالغ خرید و فروش خود را اعلام نمایند

Comments are closed