اظهارنامه فصلی چیست؟

اظهارنامه فصلی

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در هر دوره سه ماهه مبالغ خرید و فروش خود را اعلام نمایند.

اظهارنامه فصلی

اظهارنامه فصلی چیست؟

جهت کسب اطلاعات و دریافت وقت مشاوره با شرکت تماس حاصل فرمایید.

ارتباط با آپادانا