انواع شرکتها

1.شرکت با مسئولیت محدود

2.شرکت با سهامی خاص1

3.شرکت با سهامی عام

4.شرکت تضامنی

5.شرکت تعاونی

6.موسسه

Comments are closed