ثبت موسسه

7موسسات غیر تجاری اشخاصی حقوقی هستند که فقط در زمینه امور خدماتی مشغول هستند و برخلاف شرکتها جنبه تجارتی ندارند.موسسات غیر تجاری به دو قسم میباشند. انتفاعی و غیرانتفاعی.

مقصود از موسسات انتفاعی اشخاصی حقوقی میباشند که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم سود بین اعضاء خود میباشد و موسسات غیرانتفاعی جهت تقسیم منافع و تقسیم سود تشکیل نشده اند و مانند انجمن ها و سندیکاها، اتحادیه ها، احزاب و دستجات سیاسی و NGO ها میباشد. جهت ثبت موسسات غیرانتفاعی باید از سازمان ها یا وزارتخانه های مربوطه مجوزات حصال گرد

 

 

 

 

 

مدارک لازم جهت ثبت موسسه :

الف- کپی شناسنامه و کارت ملی شرکا و اعضای هیئت مدیره برابر اصل

 

مراحل ثبت موسسه :

1-مشاوره با ثبت شرکت آپادانا

2-انعقاد قرارداد

3-تهیه مدارک لازم

امضاء اساسنامه و فرم های مورد نیاز

طی نمودن مراحل اداری در اداره ثبت شرکت ها

بعد از تکمیل مدارک 10 روز کاری

Comments are closed