چگونه موسسه ثبت کنم؟!

ثبت موسسه

موسسات غیر تجاری اشخاصی حقوقی هستند که فقط در زمینه امور خدماتی مشغول هستند و برخلاف شرکتها جنبه تجارتی ندارند.موسسات غیر تجاری به دو قسم میباشند. انتفاعی و غیرانتفاعی.

مقصود از موسسات انتفاعی اشخاصی حقوقی میباشند که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم سود بین اعضاء خود میباشد و موسسات غیرانتفاعی جهت تقسیم منافع و تقسیم سود تشکیل نشده اند و مانند انجمن ها و سندیکاها، اتحادیه ها، احزاب و دستجات سیاسی و NGO ها میباشد. جهت ثبت موسسات غیرانتفاعی باید از سازمان ها یا وزارتخانه های مربوطه مجوزات حصال گردد.

ثبت موسسه

چگونگی ثبت موسسه

مدارک لازم جهت ثبت موسسه

  • شناسنامهکپی شناسنامه اعضای هیئت مدیره برابر اصل
  • کارت ملیکپی کارت ملی شرکا و اعضای هیئت مدیره برابر اصل

مراحل  ثبت موسسه

۱

مشاوره با ثبت شرکت آپادانا

۲

انعقاد قرارداد با شرکت

۳

تهیه مدارک لازم

۴

امضاء اساسنامه و فرم‌های مورد نیاز

۵

طی نمودن مراحل اداری در اداره ثبت شرکت‌ها

۶

اتمام کارهای اداری و ثبت موسسه بعد از تکمیل مدارک و گذشت حداقل 10 روز کاری

ارتباط با آپادانا