تغییر آدرس شرکت توسط هیئت مدیره

 

 

درس شرکت به مکانی اطلاق می گردد که در هنگام ثبت شرکت در اساسنامه شرکت قید می شود و همچنین پس از ثبت شرکت، ممکن است نیاز به تغییر آدرس شرکت وجود داشته باشد و لذا در این صورت لازم است که توسط صورت جلسه تغییرات شرکت مراتب تغییر آدرس به اداره ثبت شرکت ها اطلاع داده شود.

این فرآیند به وسیله سهامداران و یا اعضای هیئت مدیره انجام می گیرد. در این خصوص، اختیار تغییر محل شرکت در تبصره اساسنامه های شرکت های سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود در دست هیئت مدیره می باشد.

مراحل تغییر آدرس در شرکت سهامی:
الف- تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیئت رئیسه رسیده باشد.

ب- رعایت تشریفات قانونی دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت.

قابل ذکر است هر گاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیئت مدیره شرکت تفویض شده باشد، هیئت مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند.

چنان چه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیئت مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال شود.
نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص تغییر محل شرکت:
بسمه تعالی

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص تغییر محل شرکت

در شرکت های سهامی خاص

نام شرکت: ………………………………………

شماره ثبت شرکت: …………………………

سرمایه ثبت شده: …………….……………

شناسه ملی: ………………………………..

جلسه هیئت مدیره شرکت ……….. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… با حضور کلیه/ اکثریت اعضا در تاریخ ……… ساعت ……………… در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

الف: با عنایت به اختیار حاصله از تبصره ……………… ماده …………… اساسنامه شرکت تصویب شد. آدرس قانونی شرکت از ……………………… خیابان ……………… کوچه……………… پلاک……………… کد پستی……………… به آدرس ……………… خیابان ……………… کوچه……………… پلاک……………… کد پستی……………… تغییر یابد.

ب: به آقای/ خانم …………..……… احدی از مدیران یا سهامداران با وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضای زیر دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای اعضای هیئت مدیره:

1 ـ …………………… 2 ـ …………………… 3ـ …………………… 4 ـ ……………………
تذکرات:
کلیه صورت جلسات می بایست روی سر برگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

در صورتی که جلسه با حضور اکثریت اعضا تشکیل شده رعایت مقررات اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانونی تجارت در خصوص دعوت الزامی است.

صورت جلسه در چند نسخه تهیه و به امضای اعضای هیئت مدیره برسد و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکد پستی در سیستم درج گردد.

کلیه اقدامات پذیرش صورت جلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *