پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر و مهلت پلمپ دفاتر قانونی و تجاری و تشریح کلیه مدارک و مراحل اخذ دفاتر پلمپ به همراه اعلام هزینه کلی به صورت اختصاصی 50 برگ تا دفاتر خاص. پلمپ دفاتر شرکت چیست؟ سامانه و سایت پلمب دفاتر قانونی سال 1401؟ پیگیری و مراحل پلمپ دفاتر و هزینه پلمپ دفاتر روزنامه و کل به چه صورت است؟ پلمپ دفاتر اشخاص حقیقی به چه صورت است؟
پلمپ دفاتر روزنامه و کل, دریافت و تحریر دفاتر قانونی بر اساس قانون تجارت و قانون مالیات های مستقیم جهت شرکت ها و موسسات و اشخاص حقیقی دسته اول (بیش از 3 میلیون تومان درآمد در سال 94 و قبل از آن داشته باشند) و مشاغل بیان شده در زیر الزامی می باشد.

از جمله خدماتی که موسسات خدمات حسابداری ارائه می دهند اجرا و پیگیری پروسه پلمب و اخذ دفاتر قانونی متقاضیان می باشد.

انواع دفاتر پلمپ
انواع دفاتر پلمپ به شرح زیر می باشد:

دفتر روزنامه
دفتر کل
دفتر دارائی
دفتر کپیه
مقررات ویژه ای وضع شده است تا اعتبار و اهمیت و سندیت دفاتر تجاری حفط شود. به گونه ای که بر اساس مواد 11 و 12 قانون تجارت باید دفاتر روزنامه و کل دارائی پیش از هر نوع معامله ای از سوی نماینده اداره ثبت شماره گذاری و امضاء و پلمپ گردد.

از آنجایی که امروزه سیستم جدید اینترنتی راه اندازی شده است، افراد قادر می باشند از طریق سامانه اداره ثبت شرکت ها درخواست خود را برای دریافت پلمپ دفاتر تجاری اعلام کنند.

ما در این نوشته تصمیم داریم تا مراحل ثبت اینترنتی را به صورت کامل برای شما توضیح دهید. درصورتی که شما در خصوص هر یک از مراحل سوالی داشتید می توانید با کارشناسان ما در موسسه ثبت شرکت ذهن ناب تماس برقرار کنید.

 

مشمولین پلمپ دفاتر قانونی
مشمولین پلمپ دفاتر قانونی به شرح زیر می باشند:

تمامی اشخاص حقوقی که در اداره ثبت شرکت ها به رسانده شده اند.
تمامی اشخاص حقیقی دارنده کسب و کار (دسته اول موضوع آیین نامه اجرایی ماده 95)
افرادی که مجموع فروش آن ها و یا ده برابر درآمد آن ها بر اساس برک قطعی مالیات از سال 91 به بعد بیشتر از 3 میلیارد تومان بوده است و درخصوص اشخاص حقیقی که کسب و کار داشته و خدمات ارائه می دهند مانند وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و پزشکان 1.5 میلیارد تومان بیشتر باشد.
تشکل های قانونی مانند (انجمن ها، احزاب، اتحادیه های صنفی)
مودیان دسته اول آیین نامه اجرایی پلمپ دفاتر
اشخاص بیان شده در زیر جدا از حجم فعالیت جزء مودیان دسته اول آیین نامه اجرایی ماده 95 به شمار می روند.

کسانی که دارای کارت بازرگانی هوشمند می باشند واردکنندگان و صادرکنندگان
صاحبان کارخانه ها و واحد های تولیدی و بهره برداران معادنی که دارای مجوز تاسیس و پروانه می باشند.
کسانی که دارای هتل های سه ستاره و بالاتر می باشند
صاحبان بیمارستان ها، کلینیک های تخصصی و زایشگاه ها
صاحبان مشاغل صرافی
فروشگاه های زنجیره ای که جواز فعالیت از وزارتخانه ذیربط را دارند
بر اساس ماده 6 قانون تجارت تمامی تجار مکلف می باشند که رویدادهای مالی عملیات تجاری خود را در دفاتر قانونی روزنامه و کل ثبت (دفاتر پلمپ) نمایند.

بنابراین به موجب ماده 11 قانون تجارت، دفاتر گفته شده باید به وسیله ادارات ثبت، مهر و امضاء و پلمپ گردند.

نکته: پیگیری کردن و عملیات پلمپ دفاتر اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ آن از وظایف حسابداران است.

اخذ دفاتر پلمپ
اخذ پلمپ دفاتر چیست و در طی سال جاری تشریفات ثبت نام و اخذ پلمپ دفاتر قانونی را اداره کل ثبت شرکت ها از طریق اینترنتی صورت می دهد.
پلمپ دفاتر و مهلت پلمپ دفاتر قانونی و تجاری و تشریح کلیه مدارک و مراحل اخذ دفاتر پلمپ به همراه اعلام هزینه کلی به صورت اختصاصی 50 برگ تا دفاتر خاص. پلمپ دفاتر شرکت چیست؟ سامانه و سایت پلمب دفاتر قانونی سال 1401؟ پیگیری و مراحل پلمپ دفاتر و هزینه پلمپ دفاتر روزنامه و کل به چه صورت است؟ پلمپ دفاتر اشخاص حقیقی به چه صورت است؟

پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر روزنامه و کل, دریافت و تحریر دفاتر قانونی بر اساس قانون تجارت و قانون مالیات های مستقیم جهت شرکت ها و موسسات و اشخاص حقیقی دسته اول (بیش از 3 میلیون تومان درآمد در سال 94 و قبل از آن داشته باشند) و مشاغل بیان شده در زیر الزامی می باشد.

از جمله خدماتی که موسسات خدمات حسابداری ارائه می دهند اجرا و پیگیری پروسه پلمب و اخذ دفاتر قانونی متقاضیان می باشد.

انواع دفاتر پلمپ
انواع دفاتر پلمپ به شرح زیر می باشد:

دفتر روزنامه
دفتر کل
دفتر دارائی
دفتر کپیه
مقررات ویژه ای وضع شده است تا اعتبار و اهمیت و سندیت دفاتر تجاری حفط شود. به گونه ای که بر اساس مواد 11 و 12 قانون تجارت باید دفاتر روزنامه و کل دارائی پیش از هر نوع معامله ای از سوی نماینده اداره ثبت شماره گذاری و امضاء و پلمپ گردد.

از آنجایی که امروزه سیستم جدید اینترنتی راه اندازی شده است، افراد قادر می باشند از طریق سامانه اداره ثبت شرکت ها درخواست خود را برای دریافت پلمپ دفاتر تجاری اعلام کنند.

تمامی اشخاص حقوقی که در اداره ثبت شرکت ها به رسانده شده اند.
تمامی اشخاص حقیقی دارنده کسب و کار (دسته اول موضوع آیین نامه اجرایی ماده 95)
افرادی که مجموع فروش آن ها و یا ده برابر درآمد آن ها بر اساس برک قطعی مالیات از سال 91 به بعد بیشتر از 3 میلیارد تومان بوده است و درخصوص اشخاص حقیقی که کسب و کار داشته و خدمات ارائه می دهند مانند وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و پزشکان 1.5 میلیارد تومان بیشتر باشد.
تشکل های قانونی مانند (انجمن ها، احزاب، اتحادیه های صنفی)
مودیان دسته اول آیین نامه اجرایی پلمپ دفاتر
اشخاص بیان شده در زیر جدا از حجم فعالیت جزء مودیان دسته اول آیین نامه اجرایی ماده 95 به شمار می روند.

کسانی که دارای کارت بازرگانی هوشمند می باشند واردکنندگان و صادرکنندگان
صاحبان کارخانه ها و واحد های تولیدی و بهره برداران معادنی که دارای مجوز تاسیس و پروانه می باشند.
کسانی که دارای هتل های سه ستاره و بالاتر می باشند
صاحبان بیمارستان ها، کلینیک های تخصصی و زایشگاه ها
صاحبان مشاغل صرافی
فروشگاه های زنجیره ای که جواز فعالیت از وزارتخانه ذیربط را دارند
بر اساس ماده 6 قانون تجارت تمامی تجار مکلف می باشند که رویدادهای مالی عملیات تجاری خود را در دفاتر قانونی روزنامه و کل ثبت (دفاتر پلمپ) نمایند.

بنابراین به موجب ماده 11 قانون تجارت، دفاتر گفته شده باید به وسیله ادارات ثبت، مهر و امضاء و پلمپ گردند.

اخذ دفاتر پلمپ
اخذ پلمپ دفاتر چیست و در طی سال جاری تشریفات ثبت نام و اخذ پلمپ دفاتر قانونی را اداره کل ثبت شرکت ها از طریق اینترنتی صورت می دهد.

اخذ پلمپ دفاتر

به خاطر همین موضوع هم موسسه ذهن ناب در اینجا مراحل ثبت نام اینترنتی را به صورت زیر ارائه می نماید.

برای انجام این کار باید مراحل زیر را طی نمود:

نخست وارد سایت اداره ثبت شرکت ها شوید.

مراحل درخواست پلمپ دفاتر
برای انجام پلمپ دفاتر قانونی کار نخست باید به سامانه اداره ثبت شرکت ها (قسمت پلمپ دفاتر تجاری) مراجعه نمود. چنانچه فرد متقاضی پلمپ دفاتر ف شخصی حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت ها باشد، باید از قسمت اطلاعات متقاضی پلمپ، (نوع شخص متقاضی) قسمت مشخص شده مربوط بع شخص حقوقی را انتخاب نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *